preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

       RASPORED ŠKOLSKOG ZVONA

 

 
 
 
 
 
Priloženi dokumenti:
PN MS RAZREDI NOVO.pdf

 
Vijesti

Natječaj za radno mjesto učitelja/ce informatike


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac (od 30. listopada 2020. godine), te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škola „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac ( u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac, Frankopanska 97, 35 250 Oriovac objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

- Učitelj / učiteljica  INFORMATIKE :

  • 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati  ukupno tjedno)
  • uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca (probni rad određuje se prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, osim za kandidate s kojima se ne može ugovoriti probni rad-pripravnici)
  • rad u matičnoj školi u Oriovcu, područnoj školi Slavonski Kobaš i područnoj školi Brodski Stupnik

 

-Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i uvjete propisane člankom 17. Pravilnika  o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, br. 6/19 i 75/20.);

 

 

 

 

TOČKE

STUDIJSKI PROGRAM I SMJER

VRSTA I RAZINA STUDIJA

STEČENI AKADEMSKI NAZIV

a)

Informatika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije informatike

–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor informatike

Fizika i informatika

smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i informatike

–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor fizike i informatike

    profesor fizike i tehničke kulture s informatikom

    profesor fizike i tehnike s informatikom

Informatika u obrazovanju

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije informatike

Informatika i tehnika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije informatike i tehnike

–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor informatike i tehničke kulture

Politehnika i informatika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije politehnike i informatike

Informacijske znanosti

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije informacijskih znanost

Matematika i informatika

smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije matematike i informatike

–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor matematike i informatike

    profesor matematike (usmjerenje informatika)

b)

Informatika

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar informatike

–     sveučilišni dodiplomski studij

    diplomirani informatičar

 

Informacijske znanosti

smjerovi: Informatika (istraživački), Informatologija

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar informacijskih znanost

 

Informacijsko i programsko inženjerstvo

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar informatike

 

Baze podataka i baze znanja

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar informatike

 

Informatologija

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar informatologije

 

Informacijske tehnologije

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar informacijske tehnologije

 

Računarstvo i matematika

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar računarstva i matematike

 

–     sveučilišni dodiplomski studij

    diplomirani inženjer matematike, usmjerenje Računarstvo

 

Matematika

smjerovi:

Matematika i računarstvo, Računarski, Računarstvo

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar matematike

–     sveučilišni dodiplomski studij

    diplomirani inženjer matematike (sva usmjerenja osim teorijske matematike)

 

Računarstvo

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar inženjer računarstva

 

Informacijska i komunikacijska tehnologija

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije

 

Organizacija poslovnih sustava

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar informatike

 

Politehnika i informatika

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar politehnike i informatike

–     sveučilišni dodiplomski studij

    profesor politehnike

    profesor PTO-a

 

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar inženjer elektronike i informacijske tehnologije

    magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

 

Elektrotehnika

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar inženjer elektrotehnike

–     sveučilišni diplomski studij

    diplomirani inženjer elektrotehnike

 

Primijenjena matematika

–     diplomski sveučilišni studij

–     magistar matematike

 

Matematička statistika

–     diplomski sveučilišni studij

–     magistar matematike

 

Informacijski sustavi

–     specijalistički diplomski stručni studij

    stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

 

Politehnika

smjer: Informatika

–     specijalistički diplomski stručni studij

    stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

 

Primijenjeno računarstvo

–     specijalistički diplomski stručni studij

    stručni specijalist inženjer računarstva

 

Politehnika

smjer: Informacijske tehnologije

–     specijalistički diplomski stručni studij

    stručni specijalist inženjer politehnike

 

Informacijska tehnologija u poslovnim sustavima

–     specijalistički diplomski stručni studij

    stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

IT menadžment

–     specijalistički diplomski stručni studij

    stručni specijalist IT managementa

Učiteljski studij

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar primarnog obrazovanja (Modul Informatike razvidan je iz Dopunske isprave o studiju)

–     četverogodišnji dodiplomski stručni studij

    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Informatike

c)

Informatika

–     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike

 

Informacijske znanosti

–     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti

 

Informacijski sustavi

–     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike

 

Računarstvo

–     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) računarstva

 

Matematika i informatika

–     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i informatike

 

Matematika i računarstvo

–     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i računarstva

 

Fizika i informatika

–     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i informatike

 

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

–     preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) elektrotehnike i informacijske tehnologije

 

 

-U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 

  1. životopis
  2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. dokaz o državljanstvu
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ,ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja.
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

- Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

- Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

- Kandidat koji se prijavi na natječaj, a poziva se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

-Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

 

- Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

-Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

- Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac koji se nalazi na web stranici škole na poveznici:

http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/skola/dokumenti_copy?dm_document_id=286&dm_det=1 .

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

- Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole. (od 11. ožujka 2022. do 21. ožujka 2022.).

- Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

-Način dostave prijave na natječaj ; neposredno ili poštom,

s naznakom „Za natječaj-informatika“ na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac,

Frankopanska 97, 35 250 Oriovac

 

-Rezultati natječaja bit  će objavljeni na web stranici OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/ ,

odnosno u skladu sa člankom 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac koji se nalazi na poveznici http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/skola/dokumenti_copy?dm_document_id=286&dm_det=1 .

 

 

 Ravnateljica:

 

Darija Jozić Ratković, prof.

 


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_INFORMATIKA_ozujak_2022.pdf (5.73 MB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Ankica Novaković   datum: 11. 3. 2022.

Tražilica

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

 

Korisni linkovi
Edukacija

Zabava

Ostali linkovi

preskoči na navigaciju