2019-11-18 11:14:54

Natječaj za radno mjesto TAJNIKA/TAJNICE

Osnovna škola „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac, objavljuje natječaj za radno mjesto:

- TANIKA/ TAJNICE  :

  • 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme do 40 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca
  • Mjesto rada – matična škola Oriovac

 

 

Osnovna škola „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac

Frankopanska 97, 35250 Oriovac

KLASA: 112-08/19-01/06

URBROJ: 2178/10-01/01-19-03

U Oriovcu 18. studenog 2019.

                                                                                  -Hrvatski zavod za zapošljavanje

-Oglasna ploča škole

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18 i 98/19),  članka 6. i članka  8. Pravilnika o radu te članaka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac, ravnateljica Osnovne škole „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac, 18. studenog 2019.godine objavljuje:

N A T J E Č A J

za radno mjesto

- TAJNICE/TAJNIKA :

1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme do 40 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca Mjesto rada – matična škola Oriovac

-Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u sladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17).

UVJETI:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105.  i člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19).

Sukladno članku 105., stavak 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

-U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

životopis presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi elektronički zapis ili presliku dokaza o državljanstvu elektronički zapis uvjerenja ili uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi , s naznakom roka izdavanja ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

- Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

-Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

- Kandidat koji se prijavi na natječaj, a poziva se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

-Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

-Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

- Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja i vrednovanja kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac koji se nalazi na web stranici škole na navedenoj poveznici:

http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/skola/dokumenti .

- Područja iz kojih će se provesti testiranje su:

informatička pismenost poznavanje navedenih propisa:

POPIS LITERATURE:

Statut Osnovne škole „Dr.Stjepan Ilijašević“ Oriovac Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10.,

105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,07/17., 68/18 i 98/19)

Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19) Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim

poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN br. 40/2014.)

Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici

(NN. br. 76/2019 i 86/2015)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br. 51/2018) Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN. br.128/2017

i 47/2018)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br.94/2015 i 3/2017)  Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)  Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 173/13 i 98/19)

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

- Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole. (od 18. studenog 2019. do 26. studenog 2019.)

- Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

-Način dostave prijave na natječaj ; neposredno ili poštom, s naznakom „Za natječaj“ na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac

Frankopanska 97, 35 250 Oriovac

- Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem mrežne stranice OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/ , najkasnije u roku od 8 dana od dana

sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom/kinjom.

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema članku

21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac koji se nalazi na poveznici  http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/skola/dokumenti

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

 

Darija Jozić Ratković, prof.


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac