2021-02-19 11:37:34

Natječaj za radno mjesto učitelja/ce razredne nastave

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)  Osnovna škola „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

- Učitelj / učiteljica  RAZREDNE NASTAVE :

1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) rad u područnoj školi Brodski Stupnik

 

-Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i uvjete propisane Pravilnikom  o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, br. 6/19 i 75/20.).

 

-U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 

životopis diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o državljanstvu uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede

zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ,ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja.

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

- Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

- Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

- Kandidat koji se prijavi na natječaj, a poziva se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

- Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17 i 98/19)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

- Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja i vrednovanja kandidata za zapošljavanje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac koji se nalazi na web stranici škole na poveznici:

http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/skola/dokumenti_copy?dm_document_id=286&dm_det=1 .

 

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

- Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole. (od 19. veljače 2021. do 1. ožujka 2021.)

 

- Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

-Način dostave prijave na natječaj ; neposredno ili poštom,

s naznakom „Za natječaj-razredna nastava“ na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac,

Frankopanska 97, 35 250 Oriovac

 

-Rezultati natječaja bit  će objavljeni na web stranici OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/ ,

odnosno u skladu sa člankom 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac koji se nalazi na poveznici http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/skola/dokumenti_copy?dm_document_id=286&dm_det=1 .

 

 

 

                                                                                   Ravnateljica:

 

Darija Jozić Ratković, prof.


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac