2021-09-09 21:13:27

Obavijest vezana za projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" za školsku godinu 2021./2022.

Poštovani roditelji,

u nastavku ove obavijesti objavljujemo cijeli sadržaj Odluke o kriterijima za projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" u školskoj godini 2021./2022.

Uz dokument kojim dokazujete ispunjavanje obveznog kriterija dužni ste popuniti i dostaviti IZJAVU koja se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Roditelji koji prijavljuju dijete za ostvarivanje prava na financiranje školske prehrane  „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. - 2022.)“, izjavu i dokument dužni su dostaviti razrednicima najkasnije do (i) 20. rujna 2021. godine.

 

 

Na temelju članka 58. Statuta OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac (od 19.03.2019. godine) Školski odbor na svojoj 40. (četrdesetoj) sjednici održanoj 31. kolovoza 2021. godine jednoglasno je donio      Odluku o kriterijima za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u školskoj godini 2021. /2022     Školski odbor OŠ “Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac donosi Odluku o kriterijima za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u školskoj godini 2021. /2022. Kriterij je sljedeći :   I.   1. OBVEZAN KRITERIJ  1) Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu   II.   1. Obvezan kriterij potrebno je dokazati jednim od navedenih dokumentima   1) Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu. 2) Važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna. 3) potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu (Potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu dostupna je i kroz sustav e-Građani. Navedena potvrda u obliku elektroničkog zapisa izdanog putem servisa e-Građani jednako je dokazno sredstvo kao i potvrda izdana od nadležne područne službe/ureda HZMO-a. Prihvatljiv je i službeni dokument HZMO-a koji sadrži skupni popis djece iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu). 4) Uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu (Prihvatljiv je i službeni dokument HZMO-a koji sadrži skupni popis djece iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu). 5) potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka. III.   Dokazni dokument mora biti izdan od navedenog nadležnog tijela u 2021. godini.   IV. Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za projekt „osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“, KLASA: 003-06/20-01/06, URBROJ: 2178/10-01/09-20-9, od 30. listopada 2020.godine.   V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se u školskoj godini 2021./2022.

Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac