2021-11-23 14:22:01

Natječaj za radno mjesto spremač/ice

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), a u svezi s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 5. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine broj 40/2014), članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac, te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škola „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac ( u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac, Frankopanska 97, 35 250 Oriovac objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 SPREMAČ/ICA :

1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (30 sati  ukupno tjedno) uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca (probni rad određuje se prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama) rad u područnoj školi u Slavonskom Kobašu.

 

-Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i uvjete propisane Pravilnikom o radu Osnovne škola „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac;

uvjet za spremača/icu je završena osnovna škola.

-U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

životopis diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o državljanstvu uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ,ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

- Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

- Kandidat koji se prijavi na natječaj, a poziva se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

-Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

- Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

-Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

- Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac koji se nalazi na web stranici škole na poveznici:

http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/skola/dokumenti_copy?dm_document_id=286&dm_det=1 .

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

- Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole. (od 23. studenoga 2021. do 1. prosinca 2021.)

- Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

-Način dostave prijave na natječaj ; neposredno ili poštom,

s naznakom „Za natječaj-spremačica“ na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac,

Frankopanska 97, 35 250 Oriovac

 

-Rezultati natječaja bit  će objavljeni na web stranici OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/ ,

odnosno u skladu sa člankom 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac koji se nalazi na poveznici http://os-silijasevic-oriovac.skole.hr/skola/dokumenti_copy?dm_document_id=286&dm_det=1 .

 

Ravnateljica

Darija Jozić Ratković, prof.

 


Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac